Хөтөлбөр »

  • Даваа
  • Мягмар
  • Лхагва
  • Пүрэв
  • Баасан
  • Бямба
  • Ням


06:00-07:00Мөнгөний урсгал
Мэдээний хөтөлбөр-давталт
07:00-07:30 Ногоон хотНэвтрүүлэг
07:30-08:00 #Made in Mongolia
Нэвтрүүлэг
08:00-09:00 Daybreak Asia
09:00-11:00 Бизнесийн хэмнэл
Мэдээний хөтөлбөр
11:00-11:30#Made in MongoliaБаримтат цуврал нэвтрүүлэг
11:30-12:00 Байршил Нэвтрүүлэг
12:00-14:00
Бизнесийн хэмнэл Мэдээний хөтөлбөр-давталт
14:00-15:00 Суутнуудын намар Нэвтрүүлэг
15:00-17:00 Бизнесийн төв цэгМэдээний хөтөлбөр
17:00-18:00 Bloomberg Technology
18:00-20:00 Бизнесийн төв цэгМэдээний хөтөлбөр-давталт
20:00-21:00Инновац-2050 Нэвтрүүлэг
21:00-22:00 Мөнгөний урсгал
Мэдээний хөтөлбөр
22:00-22:30 Бүрэн тайлбар Нэвтрүүлэг
22:30-23:00Амжилтад хязгаар үгүй
Нэвтрүүлэг
23:00-00:00Мөнгөний урсгалМэдээний хөтөлбөр-давталт
00:00-00:06Завсарлага


06:00-07:00Мөнгөний урсгал
Мэдээний хөтөлбөр-давталт
07:00-07:30Бүрэн тайлбарНэвтрүүлэг
07:30-08:00Амжилтад хязгаар үгүйНэвтрүүлэг
08:00-09:00Daybreak Asia
09:00-11:00Бизнесийн хэмнэлМэдээний хөтөлбөр
11:00-12:00Сая долларын суутанНэвтрүүлэг
12:00-14:00Бизнесийн хэмнэлМэдээний хөтөлбөр-давталт
14:00-14:30Бүрэн тайлбарНэвтрүүлэг
14:30-15:00Байршил
Нэвтрүүлэг
15:00-17:00Бизнесийн төв цэг
Мэдээний хөтөлбөр
17:00-18:00Bloomberg Technology

18:00-20:00Бизнесийн төв цэгМэдээний хөтөлбөр-давталт
20:00-20:30#Made in MongoliaБаримтат цуврал нэвтрүүлэг
20:30-21:00Тэрбум долларын хэлцэл
Нэвтрүүлэг
21:00-22:00Мөнгөний урсгалМэдээний хөтөлбөр
22:00-22:30Өсөлтийн замдНэвтрүүлэг
22:30-23:00Хариуцлага ба үнэ цэнэНэвтрүүлэг
23:00-00:00Мөнгөний урсгалМэдээний хөтөлбөр
23:00-06:00Завсарлага
06:00-07:00Мөнгөний урсгал Мэдээний хөтөлбөр-давталт
07:00-07:30Өсөлтийн замдНэвтрүүлэг
07:30-08:00Хариуцлага ба үнэ цэнэНэвтрүүлэг
08:00-09:00Daybreak AsiaНэвтрүүлэг
09:00-11:00Бизнесийн хэмнэлМэдээний хөтөлбөр
11:00-11:30#Made in Mongolia
Баримтат цуврал нэвтрүүлэг
11:30-12:00Студио 1.0
Нэвтрүүлэг
12:00-14:00Бизнесийн хэмнэлМэдээний хөтөлбөр-давталт
14:00-14:30Технологийн шийдэл
Нэвтрүүлэг
14:30-15:00Тэрбум долларын хэлцэлНэвтрүүлэг
15:00-17:00Бизнесийн төв цэгМэдээний хөтөлбөр
17:00-18:00Bloomberg Technology
18:00-20:00Бизнесийн төв цэгМэдээний хөтөлбөр-давталт
20:00-20:30Блумбергийн ярилцах цагЯрилцлагын нэвтрүүлэг
20:30-21:00Байршил
Нэвтрүүлэг
21:00-22:00Мөнгөний урсгалМэдээний хөтөлбөр
22:00-22:30Инновац-2050
Нэвтрүүлэг
23:00-00:00Мөнгөний урсгалМэдээний хөтөлбөр-давталт
00:00-06:00Завсарлага
06:00-07:00Мөнгөний урсгалМэдээний хөтөлбөр-давталт
07:00-07:30Технологийн шийдэлНэвтрүүлэг
07:30-08:00Студио 1.0
Нэвтрүүлэг
08:00-09:00Daybreak Asia
09:00-11:00Бизнесийн хэмнэлМэдээний хөтөлбөр
11:00-11:30Блумбергийн ярилцах цагНэвтрүүлэг
11:30-12:00Байршил
Нэвтрүүлэг
12:00-14:00Бизнесийн хэмнэлМэдээний хөтөлбөр-давталт
14:00-15:00Сая долларын суутан
Нэвтрүүлэг
15:00-17:00Бизнесийн төв цэгМэдээний хөтөлбөр
17:00-18:00Bloomberg Technology
18:00-20:00Бизнесийн төв цэгМэдээний хөтөлбөр-давталт
20:00-20:30#Made in Mongolia
Баримтат цуврал нэвтрүүлэг
20:30-21:00ЭврикаНэвтрүүлэг
21:00-22:00Мөнгөний урсгалМэдээний хөтөлбөр
22:00-23:00Суутнуудын намтарНэвтрүүлэг
23:00-00:00Мөнгөний урсгалМэдээний хөтөлбөр-давталт
00:00-06:00Завсарлага


06:00-07:00Мөнгөний урсгалМэдээний хөтөлбөр-давталт
07:00-08:00Суутнуудын намтарНэвтрүүлэг
08:00-09:00Daybreak Asia
09:00-11:00Бизнесийн хэмнэлМэдээний хөтөлбөр
11::00-11:30#Made in Mongolia
Баримтат цуврал нэвтрүүлэг
11:30-12:00ЭврикаНэвтрүүлэг
12:00-14:00Бизнесийн хэмнэлМэдээний хөтөлбөр-давталт
14:00-14:30Бүрэн тайлбар
Нэвтрүүлэг
14:30-15:00Байршил
Нэвтрүүлэг
15:00-17:00Бизнесийн төв цэгМэдээний хөтөлбөр
17:00-18:00Bloomberg Technology
18:00-20:00Бизнесийн төв цэгМэдээний хөтөлбөр-давталт
20:00-20:30Блумбергийн ярилцах цагНэвтрүүлэг
20:30-21:00Студио 1.0Нэвтрүүлэг
21:00-22:00Мөнгөний урсгалМэдээний хөтөлбөр
22:00-22:30Инновац-2050
Нэвтрүүлэг
23:00-00:00Мөнгөний урсгалМэдээний хөтөлбөр-давталт
00:00-06:00Завсарлага
09:00-09:30#Made in Mongolia
Баримтат цуврал нэвтрүүлэг
09:30-10:00Эврика
Нэвтрүүлэг
10:00-11:00Амралтын цэнэг Амралтын хөтөлбөр
11:00-11:30Ногоон хотНэвтрүүлэг
11:30-12:00Технологийн шийдэлНэвтрүүлэг
12:00-12:30Тэрбум долларын хэлцэлНэвтрүүлэг
12:30-13:00Блумбергийн ярилцах цагЯрилцлагын нэвтрүүлэг
13:00-13:30Бүрэн тайлбарНэвтрүүлэг
13:30-14:00Хариуцлага ба үнэ цэнэНэвтрүүлэг
14:00-15:00Амралтын цэнэг
Амралтын хөтөлбөр
15:00-15:30Байршил
Нэвтрүүлэг
15:30-16:00Өсөлтийн замд
Нэвтрүүлэг
16:00-17:00Инновац-2050
Нэвтрүүлэг
17:00-18:00Сая долларын суутанНэвтрүүлэг
18:00-19:00Амралтын цэнэг
Амралтын хөтөлбөр
19:00-19:30Амжилтад хязгаар үгүйНэвтрүүлэг
19:30-20:00Блумбергийн ярилцах цагЯрилцлагын нэвтрүүлэг
20:00-20:30Тэрбум долларын хэлцэлНэвтрүүлэг
20:30-21:00Ногоон хот
Нэвтрүүлэг
21:00-22:00Инновац-2050
Нэвтрүүлэг
22:00-23:00Амралтын цэнэг
Амралтын хөтөлбөр
23:00-06:00Завсарлага

09:00-10:00Амралтын цэнэг хөтөлбөрАмралтын хөтөлбөр
10:00-10:30Хариуцлага ба үнэ цэнэ
Нэвтрүүлэг
10:30-11:00Бүрэн тайлбарНэвтрүүлэг
11:00-12:00Сая долларын суутанНэвтрүүлэг
12:00-12:30#Made in Mongolia
Баримтат цуврал нэвтрүүлэг
12:30-13:00Блумбергийн ярилцах цагЯрилцлагын нэвтрүүлэг
13:00-14:00Амралтын цэнэг хөтөлбөрАмралтын хөтөлбөр
14:00-14:30Инновац-2050
Нэвтрүүлэг
15:00-16:00Суутнуудын намтар
Нэвтрүүлэг
16:00-16:30Тэрбум долларын хэлцэл
Нэвтрүүлэг
16:30-17:00Эврика
Нэвтрүүлэг
17:00-18:00Амралтын цэнэг хөтөлбөрАмралтын хөтөлбөр
18:00-18:30Байршил
Нэвтрүүлэг
18.30-19:00Сая долларын суутан
Нэвтрүүлэг
19:00-20:00Блумбергийн ярилцах цаг
Ярилцлагын нэвтрүүлэг
20:00-20:30Амжилтад хязгаар үгүй
Нэвтрүүлэг
20:30-21:00Студио 1.0
Нэвтрүүлэг
21:00-22:00Амралтын цэнэг хөтөлбөрАмралтын хөтөлбөр
22:00-22:30Инновац-2050
Нэвтрүүлэг
23:00-06:00Завсарлага