Хөтөлбөр »

  • Даваа
  • Мягмар
  • Лхагва
  • Пүрэв
  • Баасан
  • Бямба
  • Ням


06:00-07:00Мөнгөний урсгал
Мэдээний хөтөлбөр-давталт
07:00-08:00Сая долларын суутанНэвтрүүлэг
08:00-09:00 Daybreak Asia
09:00-11:00 Бизнесийн хэмнэл
Мэдээний хөтөлбөр
11:00-11:30#Made in Mongolia: Гэрэгэ Системс ХХКНэвтрүүлэг
11:30-12:00Америкийг бүтээсэн автомашинууд Нэвтрүүлэг
12:00-14:00
Бизнесийн хэмнэл Мэдээний хөтөлбөр-давталт
14:00-15:00 Технологийн гайхамшиг Нэвтрүүлэг
15:00-17:00 Бизнесийн төв цэгМэдээний хөтөлбөр
17:00-18:00 Bloomberg Technology
18:00-20:00 Бизнесийн төв цэгМэдээний хөтөлбөр-давталт
20:00-21:00Блумберг форум Нэвтрүүлэг
21:00-22:00 Мөнгөний урсгал
Мэдээний хөтөлбөр
22:00-23:00Инновац 2050 Нэвтрүүлэг
23:00-00:00Мөнгөний урсгалМэдээний хөтөлбөр-давталт
00:00-00:06Завсарлага


06:00-07:00Мөнгөний урсгал
Мэдээний хөтөлбөр-давталт
07:00-08:00Инновац 2050Нэвтрүүлэг
08:00-09:00Daybreak Asia
09:00-11:00Бизнесийн хэмнэлМэдээний хөтөлбөр
11:00-12:00Блумберг форумНэвтрүүлэг
12:00-14:00Бизнесийн хэмнэлМэдээний хөтөлбөр-давталт
14:00-15:00Инновац 2050Нэвтрүүлэг
15:00-17:00Бизнесийн төв цэг
Мэдээний хөтөлбөр
17:00-18:00Bloomberg Technology

18:00-20:00Бизнесийн төв цэгМэдээний хөтөлбөр-давталт
20:00-20:30#Made in Mongolia: Гэрэгэ Системс ХХКНэвтрүүлэг
20:30-21:00Боломжгүйг өөрчлөх төсөлНэвтрүүлэг
21:00-22:00Мөнгөний урсгалМэдээний хөтөлбөр
22:00-23:00Америкийн суутнууд
Нэвтрүүлэг
23:00-00:00Мөнгөний урсгалМэдээний хөтөлбөр
23:00-06:00Завсарлага
06:00-07:00Мөнгөний урсгал Мэдээний хөтөлбөр-давталт
07:00-08:00Америкийн суутнууд
Нэвтрүүлэг
08:00-09:00Daybreak Asia
09:00-11:00Бизнесийн хэмнэлМэдээний хөтөлбөр
11:00-11:30#Made in Mongolia: Гэрэгэ Системс ХХКНэвтрүүлэг
11:30-12:00Боломжгүйг өөрчлөх төсөлНэвтрүүлэг
12:00-14:00Бизнесийн хэмнэлМэдээний хөтөлбөр-давталт
14:00-15:00Америкийн суутнуудНэвтрүүлэг
15:00-17:00Бизнесийн төв цэгМэдээний хөтөлбөр
17:00-18:00Bloomberg Technology
18:00-19:50Бизнесийн төв цэгМэдээний хөтөлбөр-давталт
19:50-20:00AODE - HOWO брэндийн танилцуулга
20:00-20:30Блумбергийн ярилцах цагНэвтрүүлэг
20:30-21:00Америкийг бүтээсэн автомашинуудНэвтрүүлэг
21:00-22:00Мөнгөний урсгалМэдээний хөтөлбөр
22:00-23:00Сая долларын суутан
Нэвтрүүлэг
23:00-00:00Мөнгөний урсгалМэдээний хөтөлбөр-давталт
00:00-06:00Завсарлага
06:00-07:00Мөнгөний урсгалМэдээний хөтөлбөр-давталт
07:00-08:00Сая долларын суутан
Нэвтрүүлэг
08:00-09:00Daybreak Asia
09:00-11:00Бизнесийн хэмнэлМэдээний хөтөлбөр
11:00-11:30Блумбергийн ярилцах цагНэвтрүүлэг
11:30-12:00Америкийг бүтээсэн автомашинуудНэвтрүүлэг
12:00-14:00Бизнесийн хэмнэлМэдээний хөтөлбөр-давталт
14:00-15:00Сая долларын суутан
Нэвтрүүлэг
15:00-17:00Бизнесийн төв цэгМэдээний хөтөлбөр
17:00-18:00Bloomberg Technology
18:00-20:00Бизнесийн төв цэгМэдээний хөтөлбөр-давталт
20:00-20:15AODE - HOWO брэндийн танилцуулга
20:15-21:00Атрын 60 жилд Гацууртын 20 жилНэвтрүүлэг
21:00-22:00Мөнгөний урсгалМэдээний хөтөлбөр
22:00-22:30#Made in Mongolia: Гэрэгэ Системс ХХКНэвтрүүлэг
22:30-23:00Тэрбум долларын хэлцэл
Нэвтрүүлэг
23:00-00:00Мөнгөний урсгалМэдээний хөтөлбөр-давталт
00:00-06:00Завсарлага


06:00-07:00Мөнгөний урсгалМэдээний хөтөлбөр-давталт
07:00-08:00Технологийн гайхамшигНэвтрүүлэг
08:00-09:00Daybreak Asia
09:00-11:00Бизнесийн хэмнэлМэдээний хөтөлбөр
11:00-11:30#Made in Mongolia: Гэрэгэ Системс ХХКНэвтрүүлэг
11:30-12:00Тэрбум долларын хэлцэлНэвтрүүлэг
12:00-14:00Бизнесийн хэмнэлМэдээний хөтөлбөр-давталт
14:00-15:00Технологийн гайхамшигНэвтрүүлэг
15:00-17:00Бизнесийн төв цэгМэдээний хөтөлбөр
17:00-18:00Bloomberg Technology
18:00-19:50Бизнесийн төв цэгМэдээний хөтөлбөр-давталт
19:50-20:00AODE - HOWO брэндийн танилцуулга
20:00-20:30NEF-2019Тусгай хөтөлбөр
20:30-21:00Блумбергийн ярилцах цагНэвтрүүлэг
21:00-22:00Мөнгөний урсгалМэдээний хөтөлбөр
22:00-23:00Блумберг форумНэвтрүүлэг
23:00-00:00Мөнгөний урсгалМэдээний хөтөлбөр-давталт
00:00-09:00Завсарлага
09:00-09:30#Made in Mongolia: Гэрэгэ Системс ХХКНэвтрүүлэг
09:30-10:00Тэрбум долларын хэлцэлНэвтрүүлэг
10:00-11:00Амралтын цэнэг Амралтын хөтөлбөр
11:00-12:00Блумберг форумНэвтрүүлэг
12:00-12:30NEF-2019Тусгай хөтөлбөр
12:30-13:00Блумбергийн ярилцах цагНэвтрүүлэг
13:00-14:00Америкийн суутнууд
Нэвтрүүлэг
14:00-15:00Амралтын цэнэг
Амралтын хөтөлбөр
15:00-16:00Блумберг форумНэвтрүүлэг
16:00-17:00Инновац 2050Нэвтрүүлэг
17:00-17:30NEF-2019Тусгай хөтөлбөр
17:30-18:00Боломжгүйг өөрчлөх төсөлНэвтрүүлэг
18:00-19:00Амралтын цэнэг
Амралтын хөтөлбөр
19:00-19:30Блумбергийн ярилцах цагНэвтрүүлэг
19:30-20:00Америкийг бүтээсэн автомашинуудНэвтрүүлэг
20:00-20:10AODE - HOWO брэндийн танилцуулга
20:10-21:00Сая долларын суутанНэвтрүүлэг
21:00-22:00Блумберг форумНэвтрүүлэг
22:00-23:00Амралтын цэнэг
Амралтын хөтөлбөр
23:00-06:00Завсарлага

09:00-10:00Амралтын цэнэг хөтөлбөрАмралтын хөтөлбөр
10:00-11:00Блумберг форумНэвтрүүлэг
10:00-11:30NEF-2019Тусгай хөтөлбөр
11:30-12:00Боломжгүйг өөрчлөх төсөл
Нэвтрүүлэг
12:00-13:00Сая долларын суутан
Нэвтрүүлэг
13:00-14:00Амралтын цэнэг хөтөлбөрАмралтын хөтөлбөр
14:00-14:30NEF-2019Тусгай хөтөлбөр
14:30-15:00Блумбергийн ярилцах цаг
Нэвтрүүлэг
15:00-16:00Инновац 2050Нэвтрүүлэг
16:00-17:00Технологийн гайхамшигНэвтрүүлэг
17:00-18:00Амралтын цэнэг хөтөлбөрАмралтын хөтөлбөр
18:00-18:30#Made in Mongolia: Гэрэгэ Системс ХХКНэвтрүүлэг
18:30-19:00Блумбергийн ярилцах цагНэвтрүүлэг
19:00-20:00Блумберг форумНэвтрүүлэг
20:00-20:10AODE - HOWO брэндийн танилцуулга
20:10-21:00Америкийн суутнуудНэвтрүүлэг
21:00-22:00Амралтын цэнэг хөтөлбөрАмралтын хөтөлбөр
22:00-22:30NEF-2019Тусгай хөтөлбөр
22:30-23:00Тэрбум долларын хэлцэлНэвтрүүлэг
23:00-06:00Завсарлага