Хөтөлбөр »

  • Даваа
  • Мягмар
  • Лхагва
  • Пүрэв
  • Баасан
  • Бямба
  • Ням
06:00-07:00 Мөнгөний урсгал мэдээний хөтөлбөр давталт
07:00-07:30 Ногоон хот Нэвтрүүлэг
7:30-08:00 #Made in Mongolia Баримтат нэвтрүүлэг
08:00-09:00 Daybreak Asia
09:00-11:00 Бизнесийн хэмнэл Мэдээний хөтөлбөр
11:00-11:30 #Made in Mongolia Баримтат нэвтрүүлэг
11:30-12:00 Ногоон хот Нэвтрүүлэг
12:00-14:00 Бизнесийн хэмнэл
Мэдээний хөтөлбөр давталт
14:00-15:00Гол сэдэв Нэвтрүүлэг
15:00-17:00 Бизнесийн төв цэг Мэдээний хөтөлбөр
17:00-18:00 Bloomberg Surveillance
18:00-20:00 Бизнесийн төв цэг
Мэдээний хөтөлбөр давталт
20:00-20:30 Студио 1.0 Нэвтрүүлэг
20:30-21:00 Удирдагчид Лакуатай хамт Нэвтрүүлэг
21:00-22:00 Мөнгөний урсгалМэдээний хөтөлбөр
22:00-22:30 Өсөлтийн замд Нэвтрүүлэг
22:30-23:00 Амжилтад хязгаар үгүй Нэвтрүүлэг
23:00-00:00 Мөнгөний урсгал Мэдээний хөтөлбөр давталт
06:00-07:00Амралтын цэнэгАмралтын хөтөлбөр
07:00-07:30Өсөлтийн замдНэвтрүүлэг
07:30-08:00Амжилтад хязгаар үгүйНэвтрүүлэг
08:00-09:00Bloomberg Daybreak Asia
09:00-11:00Бизнесийн хэмнэлМэдээний хөтөлбөр
11:00-11:30Студио 1.0Нэвтрүүлэг
11:30-12:00Удирдагчид Лакуатай хамтНэвтрүүлэг
12:00-14:00Бизнесийн хэмнэл
Мэдээний хөтөлбөр - давталт
14:00-14:30Өсөлтийн замдНэвтрүүлэг
14:30-15:00Амжилтад хязгаар үгүйНэвтрүүлэг
15:00-17:00Бизнесийн төв цэгМэдээний хөтөлбөр
17:00-18:00Bloomberg Surveillance
18:00-20:00Бизнесийн төв цэг
Мэдээний хөтөлбөр - давталт
20:00-20:30#Made in Mongolia
Баримтат цуврал нэвтрүүлэг
20:30-21:00Цахиурын хөндийгөөс цаашНэвтрүүлэг
21:00-22:00Мөнгөний урсгалМэдээний хөтөлбөр
22:00-22:30Бүрэн тайлбарНэвтрүүлэг
22:30-23:00Хариуцлага ба үнэ цэнэНэвтрүүлэг
23:00-00:00Мөнгөний урсгалМэдээний хөтөлбөр - давталт
00:00-06:00Завсарлага
06:00-07:00Мөнгөний урсгалМэдээний хөтөлбөр - давталт
07:00-07:30Бүрэн тайлбарНэвтрүүлэг
07:30-08:00Цахиурын хөндийгөөс цаашНэвтрүүлэг
08:00-09:00Bloomberg Daybreak Asia
09:00-11:00Бизнесийн хэмнэлМэдээний хөтөлбөр
11:00-11:30#Made in MongoliaБаримтат нэвтрүүлэг
11:30-12:00Бүрэн тайлбар
Нэвтрүүлэг
14:00-14:30Танилц: ЯпонНэвтрүүлэг
14:30-15:00Хариуцлага ба үнэ цэнэНэвтрүүлэг
15:00-17:00Бизнесийн төв цэгМэдээний хөтөлбөр
17:00-18:00Bloomberg Surveillance
18:00-20:00Бизнесийн төв цэг Мэдээний хөтөлбөр - давталт
20:00-20:30Блумбергийн ярилцах цагНэвтрүүлэг
20:30-21:00Алсын харааНэвтрүүлэг
21:00-22:00Мөнгөний урсгалМэдээний хөтөлбөр
22:00-22:30Технологийн шийдэлНэвтрүүлэг
22:30-23:00Ногоон хотНэвтрүүлэг
23:00-00:00Мөнгөний урсгалМэдээний хөтөлбөр - давталт
00:00-06:00Завсарлага
06:00-07:00Мөнгөний урсгалМэдээний хөтөлбөр давталт
07:00-07:30Технологийн шийдэлНэвтрүүлэг
07:30-08:00Ногоон хотНэвтрүүлэг
08:00-09:00Daybreak asia
09:00-11:00Бизнесийн хэмнэлМэдээний хөтөлбөр
11:00-11:30Блумбергийн ярилцах цагНэвтрүүлэг
11:30-12:00Алсын харааНэвтрүүлэг
12:00-14:00Бизнесийн хэмнэл Мэдээний хөтөлбөр давталт
14:00-14:30Технологийн шийдэлНэвтрүүлэг
14:30-15:00Ногоон хотНэвтрүүлэг
15:00-17:00Бизнесийн төв цэгМэдээний хөтөлбөр
17:00-18:00Bloomberg surveillance
18:00-20:00Бизнесийн төв цэгМэдээний хөтөлбөр давталт
20:00-20:30#Made in MongoliaБаримтат нэвтрүүлэг
20:30-21:00ЭврикаНэвтрүүлэг
21:00-22:00Мөнгөний урсгалМэдээний хөтөлбөр
22:00-23:00Дэвид Рубенштэйний шоуНэвтрүүлэг
23:00-00:00Мөнгөний урсгал Мэдээний хөтөлбөр давталт
06:00-07:00Мөнгөний урсгалМэдээний хөтөлбөр-давталт
07:00-08:00Суутнуудын намтарНэвтрүүлэг
08:00-09:00Daybreak asia
09:00-11:00Бизнесийн хэмнэлМэдээний хөтөлбөр
11:00-11:30#Made in MongoliaБаримтат цуврал нэвтрүүлэг
11:30-12:00ЭврикаНэвтрүүлэг
12:00-14:00Бизнесийн хэмнэл
Мэдээний хөтөлбөр-давталт
14:00-15:00Дэвид Рубенштэйний шоуНэвтрүүлэг
15:00-17:00Бизнесийн төв цэгМэдээний хөтөлбөр
17:00-18:00Bloomberg surveillance
18:00-20:00Бизнесийн төв цэгМэдээний хөтөлбөр-давталт
20:00-20:30Блумбергийн ярилцах цагНэвтрүүлэг
20:30-21:00Студио 1.0
21:00-22:00Мөнгөний урсгалМэдээний хөтөлбөр
22:00-23:00Гол сэдэвНэвтрүүлэг
23:00-00:00Мөнгөний урсгалМэдээний хөтөлбөр-давталт
09:00-09:30#Made in MongoliaБаримтат цуврал нэвтрүүлэг
09:30-10:00ЭврикаНэвтрүүлэг
10:00-11:00Амралтын цэнэгАмралтын өдрийн хөтөлбөр
11:00-12:00Гол сэдэвНэвтрүүлэг
12:00-12:30Бүрэн тайлбарНэвтрүүлэг
12:30-13:00Блумбергийн ярилцах цагНэвтрүүлэг
13:00-14:00Дэвид Рубенштэйний шоуНэвтрүүлэг
14:00-15:00Амралтын цэнэгАмралтын өдрийн хөтөлбөр
15:00-15:30Удирдагчид Лакуатай хамтНэвтрүүлэг
15:30-16:00Өсөлтийн замдНэвтрүүлэг
16:00-17:00Гол сэдэвНэвтрүүлэг
17:00-17:30Танилц: ЯпонНэвтрүүлэг
17:30-18:00Студио 1.0Нэвтрүүлэг
18:00-19:00Амралтын цэнэг
Амралтын өдрийн хөтөлбөр
19:00-19:30Алсын харааНэвтүүлэг
19:30-20:00Блумбергийн ярилцах цагНэвтрүүлэг
20:00-21:00Гол сэдэвНэвтрүүлэг
21:00-21:30Технологийн шийдэлНэвтрүүлэг
21:30-22:00ЭврикаНэвтрүүлэг
22:00-23:00Амралтын цэнэг
Амралтын өдрийн хөтөлбөр
23:00-09:00Завсарлага

09:00-10:00Амралтын цэнэгАмралтын өдрийн хөтөлбөр
10:00-11:00Гол сэдэвНэвтрүүлэг
11:00-12:00Суутнуудын намтарНэвтрүүлэг
12:00-12:30#Made in Mongolia
Баримтат цуврал нэвтрүүлэг
12:30-13:00Блумбергийн ярилцах цагНэвтрүүлэг
13:00-14:00Амралтын цэнэг
Амралтын өдрийн хөтөлбөр
14:00-15:00Гол сэдэвНэвтрүүлэг
15:00-15:30Студио 1.0Нэвтрүүлэг
15:30-16:00ЭврикаНэвтрүүлэг
16:00-16:30Танилц:ЯпонНэвтрүүлэг
16:30-17:00Удирдагчид Лакуатай хамтНэвтрүүлэг
17:00-18:00Амралтын цэнэгАмралтын өдрийн хөтөлбөр
18:00-18:30Бүрэн тайлбарНэвтрүүлэг
18:30-19:00Амжилтад хязгаар үгүйНэвтрүүлэг
19:00-19:30Хариуцлага ба үнэ цэнэНэвтрүүлэг
19:30-20:00Блумбергийн ярилцах цаг
Нэвтрүүлэг
20:00-21:00Суутнуудын намтарНэвтрүүлэг
21:00-22:00Амралтын цэнэгАмралтын өдрийн хөтөлбөр
22:00-23:00Гол сэдэвНэвтрүүлэг
23:00-06:00Завсарлага