Хөтөлбөр »

  • Даваа
  • Мягмар
  • Лхагва
  • Пүрэв
  • Баасан
  • Бямба
  • Ням


06:00-07:00Мөнгөний урсгал
Мэдээний хөтөлбөр-давталт
07:00-07:30 Ногоон хотНэвтрүүлэг
07:30-08:00 Технологийн шийдэлНэвтрүүлэг
08:00-09:00 Daybreak Asia
09:00-11:00 Бизнесийн хэмнэл
Мэдээний хөтөлбөр
11:00-11:30#Made in MongoliaБаримтат цуврал нэвтрүүлэг
11:30-12:00 Байршил Нэвтрүүлэг
12:00-14:00
Бизнесийн хэмнэл Мэдээний хөтөлбөр-давталт
14:00-15:00 Суутнуудын намтар Нэвтрүүлэг
15:00-17:00 Бизнесийн төв цэгМэдээний хөтөлбөр
17:00-18:00 Bloomberg Technology
18:00-20:00 Бизнесийн төв цэгМэдээний хөтөлбөр-давталт
20:00-21:00Сая долларын суутан Нэвтрүүлэг
21:00-22:00 Мөнгөний урсгал
Мэдээний хөтөлбөр
22:00-22:30 Бүрэн тайлбар Нэвтрүүлэг
22:30-23:00Амжилтад хязгаар үгүй
Нэвтрүүлэг
23:00-00:00Мөнгөний урсгалМэдээний хөтөлбөр-давталт
00:00-00:06Завсарлага


06:00-07:00Мөнгөний урсгал
Мэдээний хөтөлбөр-давталт
07:00-07:30Бүрэн тайлбарНэвтрүүлэг
07:30-08:00Амжилтад хязгаар үгүйНэвтрүүлэг
08:00-09:00Daybreak Asia
09:00-11:00Бизнесийн хэмнэлМэдээний хөтөлбөр
11:00-12:00Сая долларын суутанНэвтрүүлэг
12:00-14:00Бизнесийн хэмнэлМэдээний хөтөлбөр-давталт
14:00-14:30Бүрэн тайлбарНэвтрүүлэг
14:30-15:00БайршилНэвтрүүлэг
15:00-17:00Бизнесийн төв цэг
Мэдээний хөтөлбөр
17:00-18:00Bloomberg Technology

18:00-20:00Бизнесийн төв цэгМэдээний хөтөлбөр-давталт
20:00-20:30#Made in MongoliaБаримтат цуврал нэвтрүүлэг
20:30-21:00Өсөлтийн замд
Нэвтрүүлэг
21:00-22:00Мөнгөний урсгалМэдээний хөтөлбөр
22:00-22:30Удирдагчид Лакуатай хамтНэвтрүүлэг
22:30-23:00Хариуцлага ба үнэ цэнэ
Нэвтрүүлэг
23:00-00:00Мөнгөний урсгалМэдээний хөтөлбөр
23:00-06:00Завсарлага
06:00-07:00Мөнгөний урсгал Мэдээний хөтөлбөр-давталт
07:00-07:30Өсөлтийн замдНэвтрүүлэг
07:30-08:00Хариуцлага ба үнэ цэнэНэвтрүүлэг
08:00-09:00Daybreak AsiaНэвтрүүлэг
09:00-11:00Бизнесийн хэмнэлМэдээний хөтөлбөр
11:00-11:30#Made in Mongolia
Баримтат цуврал нэвтрүүлэг
11:30-12:00Удирдагчид Лакуатай хамтНэвтрүүлэг
12:00-14:00Бизнесийн хэмнэлМэдээний хөтөлбөр-давталт
14:00-14:30Өсөлтийн замдНэвтрүүлэг
14:30-15:00Хариуцлага ба үнэ цэнэНэвтрүүлэг
15:00-17:00Бизнесийн төв цэгМэдээний хөтөлбөр
17:00-18:00Bloomberg Technology
18:00-20:00Бизнесийн төв цэгМэдээний хөтөлбөр-давталт
20:00-20:30Блумбергийн ярилцах цагЯрилцлагын нэвтрүүлэг
20:30-21:00БайршилНэвтрүүлэг
21:00-22:00Мөнгөний урсгалМэдээний хөтөлбөр
22:00-22:30Технологийн шийдэлНэвтрүүлэг
22:30-23:00Ногоон хот
Нэвтрүүлэг
23:00-00:00Мөнгөний урсгалМэдээний хөтөлбөр-давталт
00:00-06:00Завсарлага
06:00-07:00Мөнгөний урсгалМэдээний хөтөлбөр-давталт
07:00-07:30Технологийн шийдэлНэвтрүүлэг
07:30-08:00Бүрэн тайлбарНэвтрүүлэг
08:00-09:00Daybreak Asia
09:00-11:00Бизнесийн хэмнэлМэдээний хөтөлбөр
11:00-11:30Блумбергийн ярилцах цагНэвтрүүлэг
11:30-12:00БайршилНэвтрүүлэг
12:00-14:00Бизнесийн хэмнэлМэдээний хөтөлбөр-давталт
14:00-14:30Технологийн шийдэлНэвтрүүлэг
14:30-15:00Ногоон хотНэвтрүүлэг
15:00-17:00Бизнесийн төв цэгМэдээний хөтөлбөр
17:00-18:00Bloomberg Technology
18:00-20:00Бизнесийн төв цэгМэдээний хөтөлбөр-давталт
20:00-20:30#Made in Mongolia
Баримтат цуврал нэвтрүүлэг
20:30-21:00ЭврикаНэвтрүүлэг
21:00-22:00Мөнгөний урсгалМэдээний хөтөлбөр
22:00-22:30Дэвид Рубенштэйний шоуНэвтрүүлэг
22:30-23:00Студио 1.0
Нэвтрүүлэг
23:00-00:00Мөнгөний урсгалМэдээний хөтөлбөр-давталт
00:00-06:00Завсарлага


06:00-07:00Мөнгөний урсгалМэдээний хөтөлбөр-давталт
07:00-08:00Суутнуудын намтарНэвтрүүлэг
08:00-09:00Daybreak Asia
09:00-11:00Бизнесийн хэмнэлМэдээний хөтөлбөр
11::00-11:30#Made in Mongolia
Баримтат цуврал нэвтрүүлэг
11:30-12:00ЭврикаНэвтрүүлэг
12:00-14:00Бизнесийн хэмнэлМэдээний хөтөлбөр-давталт
14:00-14:30Дэвид Рубенштэйний шоу
Нэвтрүүлэг
14:30-15:00БайршилНэвтрүүлэг
15:00-17:00Бизнесийн төв цэгМэдээний хөтөлбөр
17:00-18:00Bloomberg Technology
18:00-20:00Бизнесийн төв цэгМэдээний хөтөлбөр-давталт
20:00-20:30Блумбергийн ярилцах цагНэвтрүүлэг
20:30-21:00Студио 1.0Нэвтрүүлэг
21:00-22:00Мөнгөний урсгалМэдээний хөтөлбөр
22:00-22:30Суутнуудын намтарНэвтрүүлэг
23:00-00:00Мөнгөний урсгалМэдээний хөтөлбөр-давталт
00:00-06:00Завсарлага
09:00-09:30#Made in Mongolia
Баримтат цуврал нэвтрүүлэг
09:30-10:00ЭврикаНэвтрүүлэг
10:00-11:00Амралтын цэнэг Амралтын хөтөлбөр
11:00-11:30Ногоон хот
Нэвтрүүлэг
11:30-12:00Технологийн шийдэлНэвтрүүлэг
12:00-12:30Дэвид Рубенштэйний шоуНэвтрүүлэг
12:30-13:00Блумбергийн ярилцах цагНэвтрүүлэг
13:00-13:30Бүрэн тайлбарНэвтрүүлэг
13:30-14:00Хариуцлага ба үнэ цэнэНэвтрүүлэг
14:00-15:00Амралтын цэнэг
Амралтын хөтөлбөр
15:00-15:30БайршилНэвтрүүлэг
15:30-16:00Студио 1.0Нэвтрүүлэг
16:00-17:00Сая долларын суутан
Нэвтрүүлэг
17:00-18:00Суутнуудын намтарНэвтрүүлэг
18:00-19:00Амралтын цэнэг
Амралтын хөтөлбөр
19:00-19:30Амжилтад хязгаар үгүйНэвтрүүлэг
19:30-20:00Блумбергийн ярилцах цагНэвтрүүлэг
20:00-20:30Өсөлтийн замд
Нэвтрүүлэг
20:30-21:00Удирдагчид Лакуатай хамтНэвтрүүлэг
21:00-22:00Сая долларын суутан
Нэвтрүүлэг
22:00-23:00Амралтын цэнэг
Амралтын хөтөлбөр
23:00-06:00Завсарлага

09:00-10:00Амралтын цэнэг хөтөлбөрАмралтын хөтөлбөр
10:00-10:30Хариуцлага ба үнэ цэнэНэвтрүүлэг
10:30-11:00Бүрэн тайлбарНэвтрүүлэг
11:00-12:00Сая долларын суутанНэвтрүүлэг
12:00-12:30#Made in Mongolia
Баримтат цуврал нэвтрүүлэг
12:30-13:00Блумбергийн ярилцах цагЯрилцлагын нэвтрүүлэг
13:00-14:00Амралтын цэнэг хөтөлбөрАмралтын хөтөлбөр
14:00-14:30Дэвид Рубенштэйний шоуНэвтрүүлэг
14:30-15:00Технологийн шийдэлНэвтрүүлэг
15:00-16:00Суутнуудын намтар
Нэвтрүүлэг
16:00-16:30Бүрэн тайлбарНэвтрүүлэг
16:30-17:00Удирдагчид Лакуатай хамт
Нэвтрүүлэг
17:00-18:00Амралтын цэнэг хөтөлбөрАмралтын хөтөлбөр
18:00-18:30БайршилНэвтрүүлэг
18.30-19:00ЭврикаНэвтрүүлэг
19:00-19:30Студио 1.0
Нэвтрүүлэг
19:30-20:00Блумбергийн ярилцах цагБаримтат цуврал нэвтрүүлэг
20:00-20:30Амжилтад хязгаар үгүй
Нэвтрүүлэг
20:30-21:00Дэвид Рубенштэйний шоуНэвтрүүлэг
21:00-22:00Амралтын цэнэг хөтөлбөрАмралтын хөтөлбөр
22:00-22:30Сая долларын суутан
Нэвтрүүлэг
23:00-06:00Завсарлага