Хөтөлбөр »

  • Даваа
  • Мягмар
  • Лхагва
  • Пүрэв
  • Баасан
  • Бямба
  • Ням


06:00-07:00Мөнгөний урсгал
Мэдээний хөтөлбөр-давталт
07:00-07:30ЭврикаНэвтрүүлэг
07:30-08:00 #Made in Mongolia
Нэвтрүүлэг
08:00-09:00 Daybreak Asia
09:00-11:00 Бизнесийн хэмнэл
Мэдээний хөтөлбөр
11:00-11:30#Made in MongoliaБаримтат цуврал нэвтрүүлэг
11:30-12:00 Байршил Нэвтрүүлэг
12:00-14:00
Бизнесийн хэмнэл Мэдээний хөтөлбөр-давталт
14:00-15:00 Америкийг бүтээсэн эрхмүүд Нэвтрүүлэг
15:00-17:00 Бизнесийн төв цэгМэдээний хөтөлбөр
17:00-18:00 Bloomberg Technology
18:00-20:00 Бизнесийн төв цэгМэдээний хөтөлбөр-давталт
20:00-20:30Америкийг бүтээсэн автомашинууд
Нэвтрүүлэг
20:30-21:00 Блумбергийн ярилцах цагНэвтрүүлэг
21:00-22:00 Мөнгөний урсгал
Мэдээний хөтөлбөр
22:00-23:00Америкийн суутнууд
Нэвтрүүлэг
23:00-00:00Мөнгөний урсгалМэдээний хөтөлбөр-давталт
00:00-00:06Завсарлага


06:00-07:00Мөнгөний урсгал
Мэдээний хөтөлбөр-давталт
07:00-08:00Америкийг бүтээсэн эрхмүүдНэвтрүүлэг
08:00-09:00Daybreak Asia
09:00-11:00Бизнесийн хэмнэлМэдээний хөтөлбөр
11:00-12:00Сая долларын суутанНэвтрүүлэг
12:00-14:00Бизнесийн хэмнэлМэдээний хөтөлбөр-давталт
14:00-14:30Блумбергийн ярилцах цагНэвтрүүлэг
14:30-15:00БайршилНэвтрүүлэг
15:00-17:00Бизнесийн төв цэг
Мэдээний хөтөлбөр
17:00-18:00Bloomberg Technology

18:00-20:00Бизнесийн төв цэгМэдээний хөтөлбөр-давталт
20:00-20:30Боломжгүйг өөрчлөх төсөл
Нэвтрүүлэг
20:30-21:00Тэрбум долларын хэлцэл
Нэвтрүүлэг
21:00-22:00Мөнгөний урсгалМэдээний хөтөлбөр
22:00-22:30Инновац 2050
Нэвтрүүлэг
23:00-00:00Мөнгөний урсгалМэдээний хөтөлбөр
23:00-06:00Завсарлага
06:00-07:00Мөнгөний урсгал Мэдээний хөтөлбөр-давталт
07:00-07:30Цахиурын хөндийгөөс цаашНэвтрүүлэг
07:30-08:00Эврика
Нэвтрүүлэг
08:00-09:00Daybreak AsiaНэвтрүүлэг
09:00-11:00Бизнесийн хэмнэлМэдээний хөтөлбөр
11:00-11:30#Made in Mongolia
Баримтат цуврал нэвтрүүлэг
11:30-12:00Цахиурын хөндийгөөс цааш
Нэвтрүүлэг
12:00-14:00Бизнесийн хэмнэлМэдээний хөтөлбөр-давталт
14:00-14:30Боломжгүйг өөрчлөх төсөл
Нэвтрүүлэг
14:30-15:00Тэрбум долларын хэлцэлНэвтрүүлэг
15:00-17:00Бизнесийн төв цэгМэдээний хөтөлбөр
17:00-18:00Bloomberg Technology
18:00-20:00Бизнесийн төв цэгМэдээний хөтөлбөр-давталт
20:00-20:30Блумбергийн ярилцах цаг
Нэвтрүүлэг
20:30-21:00БайршилНэвтрүүлэг
21:00-22:00Мөнгөний урсгалМэдээний хөтөлбөр
22:00-23:00Инновац 2050Нэвтрүүлэг
23:00-00:00Мөнгөний урсгалМэдээний хөтөлбөр-давталт
00:00-06:00Завсарлага
06:00-07:00Мөнгөний урсгалМэдээний хөтөлбөр-давталт
07:00-07:30Дэвид Рубенштэйний шоуНэвтрүүлэг
07:30-08:00Цахиурын хөндийгөөс цааш
Нэвтрүүлэг
08:00-09:00Daybreak Asia
09:00-11:00Бизнесийн хэмнэлМэдээний хөтөлбөр
11:00-11:30Блумбергийн ярилцах цагНэвтрүүлэг
11:30-12:00Байршил
Нэвтрүүлэг
12:00-14:00Бизнесийн хэмнэлМэдээний хөтөлбөр-давталт
14:00-15:00Сая долларын суутан
Нэвтрүүлэг
15:00-17:00Бизнесийн төв цэгМэдээний хөтөлбөр
17:00-18:00Bloomberg Technology
18:00-20:00Бизнесийн төв цэгМэдээний хөтөлбөр-давталт
20:00-21:00Америкийг бүтээсэн эрхмүүд
Нэвтрүүлэг
21:00-22:00Мөнгөний урсгалМэдээний хөтөлбөр
22:00-23:00Америкийн суутнууд
Нэвтрүүлэг
23:00-00:00Мөнгөний урсгалМэдээний хөтөлбөр-давталт
00:00-06:00Завсарлага


06:00-07:00Мөнгөний урсгалМэдээний хөтөлбөр-давталт
07:00-08:00Сая долларын суутан
Нэвтрүүлэг
08:00-09:00Daybreak Asia
09:00-11:00Бизнесийн хэмнэлМэдээний хөтөлбөр
11::00-11:30#Made in Mongolia
Баримтат цуврал нэвтрүүлэг
11:30-12:00Америкийг бүтээсэн автомашинууд
Нэвтрүүлэг
12:00-14:00Бизнесийн хэмнэлМэдээний хөтөлбөр-давталт
14:00-14:30Дэвид Рубенштэйний шоу
Нэвтрүүлэг
14:30-15:00БайршилНэвтрүүлэг
15:00-17:00Бизнесийн төв цэгМэдээний хөтөлбөр
17:00-18:00Bloomberg Technology
18:00-20:00Бизнесийн төв цэгМэдээний хөтөлбөр-давталт
20:00-20:30Блумбергийн ярилцах цаг
Нэвтрүүлэг
20:30-21:00Америкийг бүтээсэн автомашинуудНэвтрүүлэг
21:00-22:00Мөнгөний урсгалМэдээний хөтөлбөр
22:00-23:00Инновац 2050Нэвтрүүлэг
23:00-00:00Мөнгөний урсгал
00:00-09:00Завсарлага
09:00-09:30#Made in Mongolia
Баримтат цуврал нэвтрүүлэг
09:30-10:00ЭврикаНэвтрүүлэг
10:00-11:00Амралтын цэнэг Амралтын хөтөлбөр
11:00-12:00Америкийн суутнууд
Нэвтрүүлэг
12:00-12:30Тэрбум долларын хэлцэлНэвтрүүлэг
12:30-13:00Блумбергийн ярилцах цаг
Нэвтрүүлэг
13:00-14:00Америкийг бүтээсэн эрхмүүд
Нэвтрүүлэг
14:00-15:00Амралтын цэнэг
Амралтын хөтөлбөр
15:00-15:30Байршил
Нэвтрүүлэг
15:30-16:00Боломжгүйг өөрчлөх төсөл
Нэвтрүүлэг
16:00-17:00Америкийн суутнууд
Нэвтрүүлэг
17:00-18:00Сая долларын суутанНэвтрүүлэг
18:00-19:00Амралтын цэнэг
Амралтын хөтөлбөр
19:00-19:30Америкийг бүтээсэн автомашинууд
Нэвтрүүлэг
19:30-20:00Блумбергийн ярилцах цагНэвтрүүлэг
20:00-20:30Боломжгүйг өөрчлөх төсөл
Нэвтрүүлэг
20:30-21:00Тэрбум долларын хэлцэлНэвтрүүлэг
21:00-22:00Инновац 2050
Нэвтрүүлэг
22:00-23:00Амралтын цэнэг
Амралтын хөтөлбөр
23:00-06:00Завсарлага

09:00-10:00Амралтын цэнэг хөтөлбөрАмралтын хөтөлбөр
10:00-11:00Америкийг бүтээсэн эрхмүүд
Нэвтрүүлэг
11:00-12:00Сая долларын суутанНэвтрүүлэг
12:00-12:30#Made in Mongolia
Баримтат цуврал нэвтрүүлэг
12:30-13:00Блумбергийн ярилцах цагЯрилцлагын нэвтрүүлэг
13:00-14:00Амралтын цэнэг хөтөлбөрАмралтын хөтөлбөр
14:00-15:00Инновац 2050
Нэвтрүүлэг
15:00-15:30Боломжгүйг өөрчлөх төсөл
Нэвтрүүлэг
15:30-16:00Америкийг бүтээсэн автомашинуудНэвтрүүлэг
16:00-16:30Тэрбум долларын хэлцэл
Нэвтрүүлэг
16:30-17:00Цахиурын хөндийгөөс цааш
Нэвтрүүлэг
17:00-18:00Амралтын цэнэг хөтөлбөрАмралтын хөтөлбөр
18.00-18:30БайршилНэвтрүүлэг
18:30-19:30Сая долларын суутанНэвтрүүлэг
19:30-20:00Блумбергийн ярилцах цаг
Ярилцлагын нэвтрүүлэг
20:00-21:00Америкийн суутнууд
Нэвтрүүлэг
21:00-22:00Амралтын цэнэг хөтөлбөрАмралтын хөтөлбөр
22:00-23:00Америкийг бүтээсэн эрхмүүд
Нэвтрүүлэг
23:00-06:00Завсарлага