Хөтөлбөр »

  • Даваа
  • Мягмар
  • Лхагва
  • Пүрэв
  • Баасан
  • Бямба
  • Ням


06:00-07:00Мөнгөний урсгал
Мэдээний хөтөлбөр-давталт
07:00-08:00Технологийн гайхамшигНэвтрүүлэг
08:00-09:00 Daybreak Asia
09:00-11:00 Бизнесийн хэмнэл
Мэдээний хөтөлбөр
11:00-11:30#Made in Mongolia: Гэрэгэ Системс ХХКНэвтрүүлэг
11:30-12:00Эврика Нэвтрүүлэг
12:00-14:00
Бизнесийн хэмнэл Мэдээний хөтөлбөр-давталт
14:00-15:00 Суутнуудын намтар Нэвтрүүлэг
15:00-17:00 Бизнесийн төв цэгМэдээний хөтөлбөр
17:00-18:00 Bloomberg Surveillance
18:00-20:00 Бизнесийн төв цэгМэдээний хөтөлбөр-давталт
20:00-20:30Cars and Coffee Нэвтрүүлэг
20:30-21:00Америкийг бүтээсэн автомашинууд Нэвтрүүлэг
21:00-22:00 Мөнгөний урсгал
Мэдээний хөтөлбөр
22:00-23:00Инновац 2050 Нэвтрүүлэг
23:00-00:00Мөнгөний урсгалМэдээний хөтөлбөр-давталт
00:00-00:06Завсарлага


06:00-07:00Мөнгөний урсгал
Мэдээний хөтөлбөр-давталт
07:00-08:00Инновац 2050Нэвтрүүлэг
08:00-09:00Daybreak Asia
09:00-11:00Бизнесийн хэмнэлМэдээний хөтөлбөр
11:00-11:30Америкийг бүтээсэн автомашинуудНэвтрүүлэг
11:30-12:00Блумбергийн ярилцах цагНэвтрүүлэг
12:00-14:00Бизнесийн хэмнэлМэдээний хөтөлбөр-давталт
14:00-15:00Инновац 2050Нэвтрүүлэг
15:00-17:00Бизнесийн төв цэг
Мэдээний хөтөлбөр
17:00-18:00Bloomberg Surveillance

18:00-20:00Бизнесийн төв цэгМэдээний хөтөлбөр-давталт
20:00-20:30#Made in Mongolia: Гэрэгэ Системс ХХКНэвтрүүлэг
20:30-21:00Боломжгүйг өөрчлөх төсөлНэвтрүүлэг
21:00-22:00Мөнгөний урсгалМэдээний хөтөлбөр
22:00-23:00Америкийн суутнууд
Нэвтрүүлэг
23:00-00:00Мөнгөний урсгалМэдээний хөтөлбөр
23:00-06:00Завсарлага
06:00-07:00Мөнгөний урсгал Мэдээний хөтөлбөр-давталт
07:00-08:00Америкийн суутнууд
Нэвтрүүлэг
08:00-09:00Daybreak Asia
09:00-11:00Бизнесийн хэмнэлМэдээний хөтөлбөр
11:00-11:30#Made in Mongolia: Гэрэгэ Системс ХХКНэвтрүүлэг
11:30-12:00Боломжгүйг өөрчлөх төсөлНэвтрүүлэг
12:00-14:00Бизнесийн хэмнэлМэдээний хөтөлбөр-давталт
14:00-15:00Америкийн суутнуудНэвтрүүлэг
15:00-17:00Бизнесийн төв цэгМэдээний хөтөлбөр
17:00-18:00Bloomberg Surveillance
18:00-20:00Бизнесийн төв цэгМэдээний хөтөлбөр-давталт
20:00-20:30Cars and CoffeeНэвтрүүлэг
20:30-21:00Блумбергийн ярилцах цаг
Нэвтрүүлэг
21:00-22:00Мөнгөний урсгалМэдээний хөтөлбөр
22:00-23:00Сая долларын суутан
Нэвтрүүлэг
23:00-00:00Мөнгөний урсгалМэдээний хөтөлбөр-давталт
00:00-06:00Завсарлага
06:00-07:00Мөнгөний урсгалМэдээний хөтөлбөр-давталт
07:00-08:00Сая долларын суутан
Нэвтрүүлэг
08:00-09:00Daybreak Asia
09:00-11:00Бизнесийн хэмнэлМэдээний хөтөлбөр
11:00-12:00Суутнуудын намтарНэвтрүүлэг
12:00-14:00Бизнесийн хэмнэлМэдээний хөтөлбөр-давталт
14:00-15:00Сая долларын суутан
Нэвтрүүлэг
15:00-17:00Бизнесийн төв цэгМэдээний хөтөлбөр
17:00-18:00Bloomberg Surveillance
18:00-20:00Бизнесийн төв цэгМэдээний хөтөлбөр-давталт
20:00-20:30#Made in Mongolia: Гэрэгэ Системс ХХКНэвтрүүлэг
20:30-21:00Тэрбум долларын хэлцэлНэвтрүүлэг
21:00-22:00Мөнгөний урсгалМэдээний хөтөлбөр
22:00-23:00Технологийн гайхамшигНэвтрүүлэг
23:00-00:00Мөнгөний урсгалМэдээний хөтөлбөр-давталт
00:00-06:00Завсарлага


06:00-07:00Мөнгөний урсгалМэдээний хөтөлбөр-давталт
07:00-08:00Технологийн гайхамшиг
Нэвтрүүлэг
08:00-09:00Daybreak Asia
09:00-11:00Бизнесийн хэмнэлМэдээний хөтөлбөр
11:00-11:30#Made in Mongolia: Гэрэгэ Системс ХХКНэвтрүүлэг
11:30-12:00Тэрбум долларын хэлцэлНэвтрүүлэг
12:00-14:00Бизнесийн хэмнэлМэдээний хөтөлбөр-давталт
14:00-15:00Технологийн гайхамшигНэвтрүүлэг
15:00-17:00Бизнесийн төв цэгМэдээний хөтөлбөр
17:00-18:00Bloomberg Surveillance
18:00-20:00Бизнесийн төв цэгМэдээний хөтөлбөр-давталт
20:00-20:30Cars and Coffee
Нэвтрүүлэг
20:30-21:00Блумбергийн ярилцах цагНэвтрүүлэг
21:00-22:00Мөнгөний урсгалМэдээний хөтөлбөр
22:00-23:00Блумберг форум
23:00-00:00Мөнгөний урсгалМэдээний хөтөлбөр-давталт
00:00-09:00Завсарлага
09:00-09:30#Made in Mongolia: Гэрэгэ Системс ХХКНэвтрүүлэг
09:30-10:00Тэрбум долларын хэлцэлНэвтрүүлэг
10:00-11:00Амралтын цэнэг Амралтын хөтөлбөр
11:00-12:00Блумберг форум
12:00-12:30Боломжгүйг өөрчлөх төсөлНэвтрүүлэг
12:30-13:00Блумбергийн ярилцах цагНэвтрүүлэг
13:00-14:00Америкийн суутнууд
Нэвтрүүлэг
14:00-15:00Амралтын цэнэг
Амралтын хөтөлбөр
15:00-16:00Блумберг форум

16:00-17:00Инновац 2050Нэвтрүүлэг
17:00-18:00Суутнуудийн намтарНэвтрүүлэг
18:00-19:00Амралтын цэнэг
Амралтын хөтөлбөр
19:00-19:30Cars and CoffeeНэвтрүүлэг
19:30-20:00Америкийг бүтээсэн автомашинуудНэвтрүүлэг
20:00-20:10Чанар танилцуулсан 20 жил
20:10-21:00Сая долларын суутанНэвтрүүлэг
21:00-22:00Блумберг форум
22:00-23:00Амралтын цэнэг
Амралтын хөтөлбөр
23:00-06:00Завсарлага

09:00-10:00Амралтын цэнэг хөтөлбөрАмралтын хөтөлбөр
10:00-11:00Блумберг форум
11:00-12:00Инновац 2050Нэвтрүүлэг
12:00-13:00Суутнуудын намтар
Нэвтрүүлэг
13:00-14:00Амралтын цэнэг хөтөлбөрАмралтын хөтөлбөр
14:00-14:30Боломжгүйг өөрчлөх төсөл
Нэвтрүүлэг
14:30-15:00Америкийг бүтээсэн автомашинууд
Нэвтрүүлэг
15:00-16:00Технологийн гайхамшигНэвтрүүлэг
16:00-17:00Блумберг форум
17:00-18:00Амралтын цэнэг хөтөлбөрАмралтын хөтөлбөр
18:00-18:30#Made in Mongolia: Гэрэгэ Системс ХХКНэвтрүүлэг
18:30-19:00Тэрбум долларын хэлцэлНэвтрүүлэг
19:00-19:30Cars and CoffeeНэвтрүүлэг
19:30-20:00Боломжгүйг өөрчлөх төсөлНэвтрүүлэг
20:00-20:10Чанар танилцуулсан 20 жил
20:10-21:00Америкийн суутнуудНэвтрүүлэг
21:00-22:00Амралтын цэнэг хөтөлбөрАмралтын хөтөлбөр
22:00-23:00Блумберг форум
23:00-06:00Завсарлага