Хөтөлбөр »

  • Даваа
  • Мягмар
  • Лхагва
  • Пүрэв
  • Баасан
  • Бямба
  • Ням
9:00-10:00 Блумберг Форум Нэвтрүүлэг
10:00-10:30 #Made in Mongolia
Баримтат нэвтрүүлэг
10:30-11:00 Бүрэн тайлбар Нэвтрүүлэг
11:00-11:30 Студио 1.0 Нэвтрүүлэг
11:30-12:00 Хариуцлага ба үнэ цэнэ Нэвтрүүлэг
12:00-13:00 Гол сэдэв Нэвтрүүлэг
13:00-13:30 Блумбергийн ярилцах цаг Нэвтрүүлэг
13:30-14:00 Ногоон хот
Нэвтрүүлэг
14:00-15:00Суутнуудын намтар Нэвтрүүлэг
15:00-15:30 Бүрэн тайлбар Нэвтрүүлэг
15:30-16:00 Удирдагчид Лакуатай хамтНэвтрүүлэг
16:00-17:00 Блумберг Форум Нэвтрүүлэг
17:00-17:30 Блумбергийн ярилцах цаг
Нэвтрүүлэг
17:30-18:00 Хариуцлага ба үнэ цэнэ Нэвтрүүлэг
18:00-18:30 Студио 1.0 Нэвтрүүлэг
18:30:19:00 Удирдагчид Лакуатай хамтНэвтрүүлэг
19:00-20:00 Гол сэдэв Нэвтрүүлэг
20:00-21:00 Суутнуудын намтар Нэвтрүүлэг
21:00-21:30 Ногоон хот Нэвтрүүлэг
21:30-22:00 #Made in MongoliaБаримтат нэвтрүүлэг
22:00-23:00 Блумберг Форум Нэвтрүүлэг
23:00-09:00 Завсарлага


09:00-10:00Блумберг ФорумНэвтрүүлэг
10:00-10:30Блумбергийн ярилцах цагНэвтрүүлэг
10:30-11:00Ногоон хотНэвтрүүлэг
11:00-11:30Удирдагчид Лакуатай хамтНэвтрүүлэг
11:30-12:00Цахиурын хөндийгөөс цаашНэвтрүүлэг
12:00-13:00Блумберг ФорумНэвтрүүлэг
13:00-13:30#Made in MongoliaБаримтат цуврал нэвтрүүлэг
13:30-14:00Алсын хараа
Нэвтрүүлэг
14:00-14:30Танилц:ЯпонНэвтрүүлэг
14:30-15:00Амжилтад хязгаар үгүйНэвтрүүлэг
15:00-15:30Удирдагчид Лакуатай хамтНэвтрүүлэг
15:30-16:00Ногоон хотНэвтрүүлэг
16:00-17:00Блумберг ФорумНэвтрүүлэг
17:00-17:30#Made in MongoliaБаримтат цуврал нэвтрүүлэг
17:30-18:00Цахиурын хөндийгөөс цаашНэвтрүүлэг
18:00-18:30
Дэвид Рубенштэйний шоуНэвтрүүлэг
18:30-19:00Танилц:ЯпонНэвтрүүлэг
19:00-20:00Блумберг ФорумНэвтрүүлэг
20:00-20:30Алсын харааНэвтрүүлэг
20:30-21:00Бүрэн тайлбарНэвтрүүлэг
23:00-09:00Завсарлага
09:00-10:00Блумберг ФорумНэвтрүүлэг
10:00-10:30#Made in Mongolia
Баримтат нэвтрүүлэг
10:30-11:00Хариуцлага ба үнэ цэнэНэвтрүүлэг
11:00-11:30ЭврикаНэвтрүүлэг
11:30-12:00Дэвид Рубенштэйний шоуНэвтрүүлэг
12:00-13:00Гол сэдэвНэвтрүүлэг
13:00:13:30Блумбергийн ярилцах цагНэвтрүүлэг
13:30-14:00Өсөлтийн замдНэвтрүүлэг
14:00-15:00Суутнуудын намтарНэвтрүүлэг
15:00-15:30Технологийн шийдэлНэвтрүүлэг
15:30-16:00ЭврикаНэвтрүүлэг
16:00-17:00Блумберг ФорумНэвтрүүлэг
17:00-17:30Блумбергийн ярилцах цагНэвтрүүлэг
17:30-18:00Хариуцлага ба үнэ цэнэНэвтрүүлэг
18:00-18:30Технологийн шийдэлНэвтрүүлэг
18:30-19:00Өсөлтийн замдНэвтрүүлэг
19:00-20:00Гол сэдэвНэвтрүүлэг
20:00-21:00Суутнуудын намтарНэвтрүүлэг
21:00-21:30Дэвид Рубенштэйний шоуНэвтүүлэг
21:30-22:00#Made in Mongolia
Нэвтрүүлэг
22:00-23:00Блумберг ФорумНэвтрүүлэг
23:00-09:00Завсарлага
09:00-10:00Блумберг ФорумНэвтрүүлэг
10:00-10:30Блумбергийн ярилцах цагНэвтрүүлэг
10:30-11:00Алсын харааНэвтрүүлэг
11:00-11:30Танилц: ЯпонНэвтрүүлэг
11:30-12:00Технологийн шийдэлНэвтрүүлэг
12:00-13:00Блумберг ФорумНэвтрүүлэг
13:00-13:30#Made in Mongolia
Баримтат нэвтрүүлэг
13:30-14:00ЭврикаНэвтрүүлэг
14:00-14:30Цахиурын хөндийгөөс цаашНэвтрүүлэг
14:30-15:00Технологийн шийдэлНэвтрүүлэг
15:00-16:00Суутнуудын намтарНэвтрүүлэг
16:00-17:00Блумберг ФорумНэвтрүүлэг
17:00-17:30#Made in Mongolia
Баримтат нэвтрүүлэг
17:30-18:00
Цахиурын хөндийгөөс цаашНэвтрүүлэг
18:00-18:30Дэвид Рубенштэйний шоуНэвтрүүлэг
18:30-19:00ЭврикаНэвтрүүлэг
19:00-20:00Блумберг ФорумНэвтрүүлэг
20:00-20:30Алсын харааНэвтрүүлэг
20:30-21:00Дэвид Рубенштэйний шоуНэвтрүүлэг
21:00-21:30Танилц:ЯпонНэвтрүүлэг
21:30-22:00Блумбергийн ярилцах цагНэвтрүүлэг
22:00-23:00Блумберг ФорумНэвтрүүлэг


09:00-10:00Блумберг ФорумНэвтрүүлэг
10:00-10:30#Made in MongoliaБаримтат нэвтрүүлэг
10:30-11:00Амжилтад хязгаар үгүйНэвтрүүлэг
11:00-11:30ЭврикаНэвтрүүлэг
11:30-12:00Хариуцлага ба үнэ цэнэНэвтрүүлэг
12:00-13:00Гол сэдэвНэвтрүүлэг
13:00-13:30Блумбергийн ярилцах цагНэвтрүүлэг
13:30-14:00Бүрэн тайлбарНэвтрүүлэг
14:00-15:00Суутнуудын намтар
Нэвтрүүлэг
15:00-15:30Удирдагчид Лакуатай хамтНэвтрүүлэг
15:30-16:00Цахиурын хөндийгөөс цаашНэвтрүүлэг
16:00-17:00Блумберг ФорумНэвтрүүлэг
17:00-17:30Блумбергийн ярилцах цагНэвтрүүлэг
17:30-18:00Хариуцлага ба үнэ цэнэНэвтрүүлэг
18:00-19:00Суутнуудын намтарНэвтрүүлэг
19:00-20:00Гол сэдэвНэвтрүүлэг
20:00-20:30Бүрэн тайлбарНэвтрүүлэг
20:30-21:00Удирдагчид Лакуатай хамтНэвтрүүлэг
21:00-21:30Цахиурын хөндийгөөс цаашНэвтрүүлэг
21:30-22:00#Made in MongoliaБаримтат нэвтрүүлэг
22:00-23:00Блумберг ФорумНэвтрүүлэг
23:00-09:00Завсарлага
09:00-10:00Блумберг ФорумНэвтрүүлэг
10:00-10:30Блумбергийн ярилцах цагНэвтрүүлэг
10:30-11:00ЭврикаНэвтрүүлэг
11:00-12:00Суутнуудын намтарНэвтрүүлэг
12:00-13:00Блумберг ФорумНэвтрүүлэг
13:00-13:30#Made in MongoliaБаримтат цуврал нэвтрүүлэг
13:30-14:00Дэвид Рубенштэйний шоуНэвтрүүлэг
14:00-14:30Алсын харааНэвтрүүлэг
14:30-15:00Технологийн шийдэлНэвтрүүлэг
15:00-15:30Студио 1.0Нэвтрүүлэг
15:30-16:00Танилц: ЯпонНэвтрүүлэг
16:00-17:00Блумберг ФорумНэвтрүүлэг
17:00-17:30#Made in MongoliaБаримтат цуврал нэвтрүүлэг
17:30-18:00ЭврикаНэвтрүүлэг
18:00-18:30Алсын харааНэвтрүүлэг
18:30-19:00Танилц: Япон
Нэвтрүүлэг
19:00-20:00Блумберг ФорумНэвтүүлэг
20:00-20:30Технологийн шийдэлНэвтрүүлэг
20:30-21:00Студио 1.0Нэвтрүүлэг
21:00-21:30Дэвид Рубенштэйний шоу
Нэвтрүүлэг
21:30-22:00Блумбергийн ярилцах цаг
Нэвтрүүлэг
22:00-23:00Блумберг ФорумНэвтрүүлэг
23:00-09:00Завсарлага

09:00-10:00Блумберг ФорумНэвтрүүлэг
10:00-10:30#Made in Mongolia
Баримтат цуврал нэвтрүүлэг
10:30-11:00Өсөлтийн замдНэвтрүүлэг
11:00-11:30Цахиурын хөндийгөөс цаашНэвтрүүлэг
11:30-12:00Ногоон хотНэвтрүүлэг
12:00-13:00Гол сэдэвНэвтрүүлэг
13:00-13:30Блумбергийн ярилцах цагНэвтрүүлэг
13:30-14:00Бүрэн тайлбарНэвтрүүлэг
14:00-14:30Амжилтад хязгаар үгүйНэвтрүүлэг
14:30-15:00Студио 1.0Нэвтрүүлэг
15:00-16:00Суутнуудын намтарНэвтрүүлэг
16:00-17:00Блумберг ФорумНэвтрүүлэг
17:00-17:30Блумбергийн ярилцах цагНэвтрүүлэг
17:30-18:00Цахиурын хөндийгөөс цаашНэвтрүүлэг
18:00-18:30Өсөлтийн замдНэвтрүүлэг
18:30-19:00Бүрэн тайлбарНэвтрүүлэг
19:00-20:00Гол сэдэвНэвтрүүлэг
20:00-20:30Ногоон хотНэвтрүүлэг
20:30-21:00Амжилтад хязгаар үгүй
Нэвтрүүлэг
21:00-21:30Студио 1.0Нэвтрүүлэг
21:30-22:00#Made in MongoliaБаримтат цуврал нэвтрүүлэг
22:00-23:00Блумберг ФорумНэвтрүүлэг
23:00-09:00Завсарлага